home | contact | sitemap | disclaimer

3hoog Leuven : Meeting center

A meeting with a view
print

ZalenoverzichtWitte Villa
Zaal & Afmetingen U-opstelling Theater opstelling Restaurant opstelling Recepties
Bibliotheek
5 X 8 15 30 24 36
Grote zaal
9 X 9 30 80 72 100
Salon Piron
6 X 4 10 16 14 20
Salon Van Humbeeck
8.5 X 4.5 16 30 20 40
Gespreksruimte
4 X 3 0 0 4 0
Bauhaus
Zaal & Afmetingen U-opstelling Theater opstelling Restaurant opstelling Recepties
Blauwe zaal
7.5 X 5 15 30 20 30
Gele zaal
6 X 4 10 15 16 20
Loft
8 X 7 20 45 40 60
locatie Witte Villa Bauhaus Museum